Customs broker moldova, Promote this Place


Înregistrat ca participant la activitatea economică externă X Lipsa datoriilor faţă de bugetul public naţional X Dispunerea de active cu un grad înalt de solvabilitate X X Lipsa încălcărilor repetate ale legislaţiei vamale şi fiscale, inclusiv lipsa infracțiunilor economice legate de activitatea solicitantului pe perioada ultimilor 3 ani X Dispunerea de nasdaq și bitcoin sistem de gestiune a evidenţei operaţiilor comerciale X Standardele practice de competenţă sau calificările profesionale X Standardele de securitate şi siguranţă a Etapa preparatorie În etapa preparatorie, agentul economic trebuie să completeze un Chestionar de autoevaluare.

Registration with the Customs Service for import/export operations

Chestionarul se prezintă Aparatului central al Serviciului Vamal împreună cu o cerere tipizată. Numele, prenumele persoanei responsabile de domeniul vamal în întreprinderea solicitantului.

  • Valah - BROKER VAMAL
  • Potrivit articolului din Codul vamal al Ucrainei, lipsa înregistrării va sta la baza refuzului de vămuire a mărfurilor și trecerea frontierei vamale a Ucrainei.
  • Bitcoin utilizați în india

Descrierea activităţilor economice ale solicitantului. Detalii despre amplasamentele întreprinderii solicitantului şi o scurtă descriere a activităţilor din fiecare amplasament.

customs broker moldova

Precizări despre modul în care solicitantul şi fiecare locaţie acţionează în lanţul de aprovizionare: în nume propriu şi pe seama sa sau în numele şi pe seama altei persoane. Precizări cu privire la eventualele legături dintre solicitant şi societăţile de la care cumpără sau cărora le furnizează produse.

Agent Economic Autorizat (AEO)

Descrierea organizării interne a întreprinderii solicitantului. Numărul de salariaţi per total şi ai fiecărui departament. Numele principalilor conducători director general, şefi de departamente, administratori de servicii de contabilitate, responsabil de domeniul vamal.

customs broker moldova

Descrierea procedurilor interne aplicate atunci cînd un salariat competent lipseşte, temporar sau permanent. Numele şi funcţia persoanelor care au competenţe specifice în domeniul vamal în cadrul organizării întreprinderii solicitantului. Evaluarea nivelului cunoştinţelor acestor persoane în ceea ce priveşte utilizarea instrumentelor informatice în domeniul vamal şi privind chestiunile generale cu caracter comercial.

customs broker moldova

Acceptarea sau refuzul publicării informaţiilor incluse în autorizaţia AEO în lista agenţilor economici autorizaţi. Serviciul Vamal, în termen de cel mult 10 zile calendaristice, verifică informațiile prezentate și informează agentul economic cu privire la acceptarea cererii.

În cazul în care se constată că cererea nu conține toate informațiile necesare, Serviciul Vamal cere solicitantului să furnizeze informațiile relevante, într-un termen-limită care nu depășește 30 de zile calendaristice de la data primirii cererii. Customs broker moldova şi documentele anexate sînt examinate în termen de pînă la 60 de zile calendaristice de la data acceptării acestora.

customs broker moldova

În cazuri întemeiate şi justificate documentar, termenul dat poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile calendaristice, cu informarea solicitantului. Autorizația AEO se emite pe o perioadă nelimitată. În caz de nerespectare a condițiilor de autorizare, autorizația poate fi suspendată sau retrasă.

Simplifying trade through customs procedures and authorisations

Autorizația AEO se suspendă în următoarele cazuri: se constată nerespectarea unor condiţii de acordare a statutului; titularul autorizației solicită respectiva suspendare, deoarece se află temporar în imposibilitatea de a îndeplini condițiile prevăzute în autorizație sau de a se conforma obligațiilor care îi revin prin această autorizație; există motive suficiente pentru a considera că AEO a comis o încălcare a legislaţiei vamale.

În acest caz, statutul AEO se suspendă pe întreaga durată a procesului contravenţional, în conformitate cu prevederile Codului vamal al Republicii Moldova şi ale Codului contravenţional al Republicii Moldova, sau pe întreaga durată a procesului penal, conform Codului de procedură penală al Republicii Moldova; utilizarea în mod neautorizat a logoului AEO. Autorizația AEO se retrage în următoarele cazuri: AEO cu autorizația suspendată nu a întreprins măsurile necesare şi nu a lichidat neajunsurile depistate pentru a se conforma cerinţelor pînă la expirarea termenului suspendării stabilit; AEO a comis customs broker moldova încălcare a legislaţiei vamale, iar sancţiunea customs broker moldova pentru aceasta a devenit irevocabilă conform unei proceduri legale; la solicitarea AEO.